Digital OTOP

posted in: มุม OTOP & SME | 0

“Digital OTOP” โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ OTOP สู่ยุคดิจิทัล จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้ประกอบการ OTOP สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาธุรกิจของตนเองให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้น


http://www.digitalotop.com

Save

Save

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *